The Casino Room webbplats (“Webbplatsen”) är ett online-information som tillhandahålls av The Casino Room  (“The Casino Room”), under förutsättning att du uppfyller de villkor som anges nedan. LÄS DETTA DOKUMENT NOGGRANT INNAN besöka eller använda SITE. Genom att besöka eller använda webbplatsen ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN som anges nedan. OM DU INTE VILL ATT FÖLJA DESSA VILLKOR FÅR DU INTE TILLGÅNG ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN. The Casino Room kan ändra detta avtal när som helst och sådana modifieringar skall gälla omedelbart när AV ÄNDRAD AVTAL PÅ SIDAN. DU ACCEPTERAR att se över avtalet jämna mellanrum för att vara medveten om sådana ÄNDRINGAR och din fortsatta åtkomst eller användning av webbplatsen ska anses DITT BINDANDE GODKÄNNANDE AV det ändrade avtalet.

  1. Upphovsrätt, licenser och Idea inlagor.

Hela innehållet på webbplatsen är skyddade av internationell upphovsrätt och varumärkeslagar. Ägaren av upphovsrätter och varumärken är The Casino Room, dess dotterbolag eller andra tredjepartslicensgivare. DU FÅR INTE modifiera, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, överföra eller distribuera, PÅ NÅGOT SÄTT, MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN, inklusive text, grafik, kod och / eller mjukvara. Du kan skriva ut och ladda ned material från olika områden på Webbplatsen endast för eget icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du samtycker till att inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller äganderätt från material. Du samtycker till att bevilja The Casino Room en icke-exklusiv, royalty-fri, global, evig licens med rätt att bevilja underlicenser, att reproducera, distribuera, överföra, skapa härledda verk av, offentligt visa och offentligt framföra sådana material och annan information (inklusive, utan begränsning, idéer som finns däri för nya eller förbättrade produkter och tjänster) som du skickar till någon allmän delar av Webbplatsen (t.ex. anslagstavlor, forum och nyhetsgrupper) eller per e-post till The Casino Room med alla medel och i något media nu kända eller hädanefter utvecklas.Du ger även till The Casino Room rätten att använda ditt namn i samband med de inlämnade material och annan information samt i samband med all reklam, marknadsföring och reklammaterial rörande dem. Du accepterar att du ska inte ha någon regressrätt mot The Casino Room för påstådda eller verkliga intrång eller missbruk av någon äganderätt i din kommunikation till The Casino Room.

VARUMÄRKEN.

Publikationer, produkter, innehåll eller tjänster som hänvisas till häri eller på webbplatsen är de exklusiva varumärken eller servicemärken The Casino Room. Andra produkter och företagsnamn som nämns på webbplatsen kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

  1. Användning av webbplatsen.

Du förstår att, med undantag för information, produkter eller tjänster tydligt identifieras som levereras av The Casino Room, The Casino Room fungerar inte, kontrollera eller godkänna någon information, produkter eller tjänster på Internet på något sätt. Med undantag för The Casino Room identifierade information, produkter eller tjänster, all information, produkter och tjänster som erbjuds via webbplatsen eller på Internet i allmänhet erbjuds av tredje part, som inte är anslutna till The Casino Room en. Du förstår också att The Casino Room kan inte och garanterar inte eller garanterar att filer tillgängliga för nedladdning via webbplatsen kommer att vara fri från virus, maskar, trojanska hästar eller annan kod som manifesterar förorenande eller destruktiva egenskaper. Du ansvarar för att genomföra tillräckliga rutiner och kontroller för att tillfredsställa dina behov för riktigheten i indata och utdata, och för att upprätthålla ett sätt utanför webbplatsen för återuppbyggnaden av förlorade data.

DU TAR FULLT ANSVAR OCH RISK FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTERNET. The Casino Room via webbplatsen och relaterad information “AS IS” och inte gör någon uttrycklig eller underförstådd garantier, utfästelser eller stöd HELST (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER FÖR TITEL ELLER INTRÅNG ELLER GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) AVSEENDE TJÄNSTEN, alla varor INFORMATION ELLER tjänst som tillhandahålls genom TJÄNSTEN eller på Internet i allmänhet och The Casino Room ÄR INTE ANSVARIGA FÖR KOSTNADER ELLER SKADOR PÅ GRUND ANTINGEN DIREKT ELLER INDIREKT sådana transaktioner. DET är ditt eget ansvar ATT UTVÄRDERA riktighet, fullständighet och användbarhet ALLA ÅSIKTER, RÅD, TJÄNSTER, MERCHANDISE OCH ANDRA INFORMATION VIA TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET. The Casino Room GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL ELLER ATT DEFEKTER I TJÄNSTEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

DU FÖRSTÅR ​​VIDARE ATT Pure Nature AV INTERNET INNEHÅLLER oredigerade MATERIAL varav några är pornografiskt eller kan vara stötande DIG. DIN TILLGÅNG TILL SÅDANA MATERIAL ÄR PÅ RISK. The Casino Room har någon kontroll över och godkänner inget ansvar för sådana material.

ANSVARSBEGRÄNSNING
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER The Casino Room ANSVARIG FÖR (I) OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKT SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER INFORMATION OCH LIKNANDE) UPPSTÅR AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ELLER INFORMATION ELLER transaktion PÅ TJÄNSTEN, eller laddas ner från TJÄNSTEN, ELLER FÖRSENING AV SÅDAN INFORMATION ELLER TJÄNST. ÄVEN OM The Casino Room eller dess bemyndigade företrädare HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER (II) KRAV hänförlig till fel, utelämnanden eller andra felaktigheter i tjänsten och / eller material eller information laddas ner via tjänsten. EFTERSOM VISSA STATER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG. I SÅDANA STATER ÄR The Casino Room ANSVAR BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER.

The Casino Room ger inga som helst utfästelser andra webbplatser som kan nås via denna eller som kan länka till denna sida. När du går till en icke-The Casino Room webbplats, vänligen förstå att den är oberoende av The Casino Room, och det The Casino Room har ingen kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom innebär en länk till en The Casino Room webbplats inte att The Casino Room accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser.

  1. Skadeersättning.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla The Casino Room, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje part informationsleverantörer till tjänsten från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokat avgifter, till följd av brott mot detta avtal (inklusive vårdslöst eller felaktigt handlande) av dig eller någon annan person tillgång till tjänsten.

  1. Tredje parts rättigheter.

Bestämmelserna i punkterna 2 (Användning av tjänsten) och 3 (Skadeersättning) är till nytta för The Casino Room och dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje parts informationsleverantörer till tjänsten. Var och en av dessa personer eller enheter skall ha rätt att hävda och upprätthålla dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

  1. Termen;Uppsägning.

Detta avtal kan sägas upp av endera parten utan förvarning när som helst av någon anledning. Bestämmelserna i punkterna 1 (upphovsrätt, licenser och Idea inlagor), 2 (Användning av tjänsten), 3 (Skadeersättning), 4 (tredje parts rättigheter) och 6 (Övrigt) skall överleva uppsägning av detta avtal.

  1. Diverse.

Detta avtal skall alla regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Tyskland som gäller för avtal som gjorts och som ska utföras i Tyskland.Du samtycker till att alla rättsliga åtgärder eller förfarande mellan The Casino Room och du för något ändamål som rör detta avtal eller parternas skyldigheter enligt detta avtal skall väckas uteslutande i en federal eller statlig behörig domstol sitter i Isle of Man . Någon grund för talan eller krav du kan ha med avseende på tjänsten måste inledas inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstår eller sådant krav eller sak är spärrad. The Casino Room underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i detta avtal skall inte tolkas som ett avstående av någon bestämmelse eller höger. Varken beteende mellan parterna eller handelsbruk skall agera för att ändra någon bestämmelse i detta avtal. The Casino Room får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till någon part när som helst utan förvarning.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.